Visie

Wij zijn een openbare school voor primair onderwijs. Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats zijn van kinderen, ouders en personeel met een verschillende levensbeschouwelijke, culturele, en sociaal-economische achtergrond. Het openbaar onderwijs kent een aantal, veelal in de onderwijswetten verankerde, kenmerken.

Een openbare school kenmerkt zich door:

 • algemene toegankelijkheid;
 • het niet discrimineren van personeel, leerlingen en ouders op grond van godsdienst, levensbeschouwing, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid, of op welke grond dan ook;
 • principiële gelijkwaardigheid van opvatting. Dit is een belangrijke voorwaarde om discriminatie te voorkomen en emancipatie te bevorderen;
 • goed geregelde medezeggenschap voor ouders, leerlingen en personeel;
 • het geven van de gelegenheid om godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs te (doen) verzorgen daar waar de ouders dit wensen;
 • de garantie dat leerlingen die niet terecht kunnen op een school van hun richting, toegelaten worden op een openbare school.

Uitgangspunten algemeen

Het basisonderwijs aan onze school:
 • is bestemd voor kinderen in de leeftijd vanaf 3,5 jaar
 • is zodanig ingericht dat de leerlingen in beginsel in een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen.
 • legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs.
 • is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen: we sluiten aan bij de individuele ontwikkeling van het kind door middel van het handelingsgericht werken.
 • maakt de kinderen bewust dat ze leven in een multiculturele samenleving.
 • is er op gericht dat de leerlingen aandacht krijgen voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden.

Visie


Om onze missie te bereiken richt onze school zich op Marzano’s elf factoren waar we als school, leerling en leerkracht invloed op kunnen uitoefenen om te komen tot kwaliteit en opbrengsten.

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden